Old town شهر قدیمی در قبرس

Old-town-Cyprus.jpg
Old-town-Cyprus.jpg Old-town-Cyprus1.jpg Old-town-Cyprus2.jpg Old-town-Cyprus3.jpg Old-town-Cyprus4.jpg
پر طرفدارترین تفریحات نیکوزیا قدم زدن در شهر قدیمی به شمار میرود.
شهر قدیمی
پر طرفدارترین تفریحات نیکوزیا قدم زدن در شهر قدیمی به شمار میرود. خیابان لدرا که در آن کافه رستوران و فروشگاه وجود دارد. معماری بی نظیر عمارت های عثمانی، مسجد و پاناگیا ، قدیمی ترین کلیسای این مرکز به شمار میرود.
pic473765210001