• بدروم

بدروم

بدروم سرزمین آبهای ابدی
هومروس در توصيف بدروم آن را سرزمين آبي هاي ابدي خوانده.
تفریحات در بدروم
بودروم سرزمين آبي هاي ابدي است.در طول تاريخ ، بودروم هميشه صحنه مبارزه براي حاكميت بر اين ديار بوده است.